1. Vendosja e objektivave dhe zgjedhja e aktiviteteve që përputhen më mirë me qëllimet e kompanisë: Misioni dhe vizioni formojnë qëllimet

Qëllimet vendosin se ku po shkon kompania. Strategjitë dhe aktivitetet drejtojnë se si do të arrihet atje. Kështu, vendosja e qëllimeve është hapi i parë dhe kryesor në hartimin e një plani global të burimeve njerëzore.

Qëllimet tuaja duhet të reflektojnë në sa vijon:

Pse ekziston kompania juaj?

Kujt i shërben?

Pse bën atë që bën?

Vendosni një objektiv afatgjatë drejt të cilit punon organizata juaj globale.

Më shumë përkufizim përmes aktiviteteve

Hapi tjetër është identifikimi i aktiviteteve që arrijnë më së miri qëllimet që çojnë në një biznes të suksesshëm. Këto objektiva duhet të jenë të arritshme, afatshkurtëra që të shkojnë drejt objektivave të vendosura.

2. Gjetja e talentit

Pasi të përcaktohen rolet dhe përgjegjësitë, bëhet pak më e lehtë të gjesh mendjet e duhura që u përshtaten atyre. Strategjia më e mirë globale e burimeve njerëzore është të mundësojë punësimin global.

Recruit Albania
× WhatsApp