Kriteret janë të pakta dhe strikte:

  1. Punëdhënësi duhet të sigurojë një kontratë një vjeçare për punonjësin.
  2. Duhet të jetë i gatshëm ti ofrojë akomodimin punonjësit për periudhën e kontratës.
  3. Punonjësit duhet të punojnë bazuar mbi kodin e punës të miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, duke respektuar të drejtat dhe detyrimet e punëmarrësit dhe punëdhënësit.
  4. Punëdhënësi duhet të sigurojë transportin e punonjësit në rast se akomodimi i tij është më i lartë se 500 metra nga vendi në të cilin ai duhet të punojë.
Recruit Albania
× WhatsApp